У нас на сайте
Ссылки

 

 

 

 

 Услуги по выполнению работ автопогрузчиком Амкодор

 

Продажа, установка, ремонт, замена автомобильных стёкол

 

Краски, эмали, лаки, грунтовки, шпаклёвки для автомобилей

 

Запчасти, расходные материалы и аксессуары для всех популярных марок и моделей автомобилей

  

 

 

Благоустройство захоронений. Гранитные памятники

 

 

 

Военные мемориалы Беларуси

 

 

 

Случчына у малюнках Напалеона Орды

05.09.2014

Напалеон Орда (1807–1883) быў мастаком-падарожнікам. Падчас вандровак рабіў малюнкі архітэктурных краявідаў. Каштоўнасць гэтых малюнкаў цяпер неаспрэчная. Без іх не абходзіцца ні адно сучаснае грунтоўнае даследаванне па гісторыі беларускай (ды і не толькі) архітэктуры.

Аглядаючы творчую спадчыну мастака, можна з упэўненасцю сказаць, што колькасць пакінутых ім малюнкаў незлічоная. Прычым вызначэнне «незлічоная» можа ўспрымацца як ў пераносным, так і ў прамым сэнсе. У першым выпадку будзем уражаны аб"ёмам працы. Увагу мастака прыцягвалі выдатныя помнікі архітэктуры, краявіды старажытных паселішчаў, сядзібы і месцы жыцця знакамітых людзей, якія занатоўваў алоўкам, сангінай, акварэллю або гуашшу на паперы.

У Вільні і Варшаве шмат якія з гэтых малюнкаў мастакамі-графікамі былі пераведзены ў літаграфіі і растыражыраваны, таму сталі шырока вядомы. Свае малюнкі мастак сфармаваў па калекцыях, расклаў па асобных папках. Малюнкі захоўваюцца ў музеях і архівах розных краін. Яны пералічаны і вывучаны, прыцягваюць увагу даследчыкаў гісторыі архітэктуры. Аднак верагодна, што нейкія з іх маглі быць падораны сябрам і знаёмым, аказацца ў прыватных калекцыях і альбомах, таму да гэтага часу і не быць улічанымі ў яго творчай спадчыне.

Н. Орда Тройчаны. Слуцк. 2-я пол. XIX векаНа Случчыне мастак быў у 1864 годзе, зыходзячы з подпісаў на малюнках, якіх на сёння вядома чатыры. З іх больш знакаміты – малюнак з відам на Трайчанскі манастыр, які захоўваецца у Нацыянальным музеі Польшчы ў Кракаве. Надпіс на ім паказвае даты 1864–1876 гады. Хутчэй за ўсё, што ў 1864 годзе была зроблена пуцявая замалёўка з натуры, да якой мастак звярнуўся пазней і дапрацаваў, альбо на яе аснове быў зроблены новы. Старажытнага Троіцкага манастыра цяпер няма, таму гэты малюнак з"яўляецца не толькі творам мастацтва, але і вельмі каштоўным гістарычным дакументам.

ул. Широкая с каменными кальвинским сбором и гимназиейІншы малюнак адлюстроўвае гарадскі краявід – левы бок вуліцы Шырокай з мураванымі кальвінскім зборам і гімназіяй, за імі драўляны корпус канвікта і іншыя будынкі. З левага краю яшчэ няма драўлянага дома. Ён з"явіцца пазней і на фотаздымках, што рабіліся прыкладна з тога ж месца на пачатку XX стагоддзя, будзе закрываць значную частку храма. На малюнку ж мы бачым яго цалкам. На фасадзе будынка гімназіі над галоўным уваходам заўважым балкон, на які меўся выхад з актавай залы. Цяпер яго няма. Як сведчаць фотаздымкі, балкона не было ўжо на пачатку XX стагоддзя.

Радавая сядзіба Вайніловіча ў СавічахНа жаль, акрамя фрагментаў двух дамоў, па-за ўвагай мастака застаўся правы бок вуліцы. А там, сярод прыватнай забудовы, узвышаліся вярхі Юр"еўскай царквы і званіцы. Малюнкаў або здымкаў гэтага храма пакуль што не знойдзена. Па тым жа баку вуліцы, бліжэй да моста павінен быў стаяць драўляны дом, у якім да канца XVIII стагоддзя знаходзіўся гарадскі магістрат. Цікава было б паглядзець і на пляц насупраць гімназіі. Недзе там на пачатку XX стагоддзя знаходзіўся слуцкі дом Эдварда Вайніловіча, у якім восенню 1920 года адбыўся з"езд, што аб"явіў Слуцкі збройны чын. Пасля ўсталявання Савецкай улады дома Вайніловіча не стала.

Усадьба Мержаевских в ГрозовеЗанатаваная мастаком радавая сядзіба Вайніловіча ў Савічах (цяпер вёска ў Капыльскім раёне) таксама не захавалася. На малюнку Орды паказаны ўзведзены ў стылі класіцызму двухпавярховы мураваны корпус. Сярэдзіна яго галоўнага фасада вылучаецца рызалітам, франтонам, аркадамі і чатырма пілястрамі. Сядзіба Вайніловіча падверглася рабаванню адразу з усталяваннем Савецкай улады. Сёння ад былога маёнтка засталіся толькі руіны гаспадарчай пабудовы і фрагмент былога саду. Капыльскі краязнаўчы музей распрацаваў серыю экскурсійных маршрутаў па гістарычнай Капыльшчыне. Эдвард Войнилович у своего дворца в Савичах. Фотография начала 20 в.Адзін з іх прапануе вандроўку па мясцінах, звязаных з родам Вайніловічаў, у тым ліку і ў Савічы. Хочацца спадзявацца, што ўвага, якую сёння прыцягвае персона нашага знакамітага земляка, стане прычынай, каб рэшткі былой сядзібы, што засталіся, былі не толькі закансерваваны, але і адноўлены.

Яшчэ ад аднаго з аб"ектаў увагі Орды – сядзібы Мержаеўскіх у Грозаве – засталіся руіны. На малюнку бачым велічны палац з магутным чатырохкалонным порцікам на фасадзе. Гэтая каланада ўражвае і сёння. Аднак у цэлым аб"ект нагадвае пасляваенныя разбурэнні, хаця з"явіліся руіны ў выніку дзейнасці мясцовых «мірных жыхароў». Да адносна нядаўняга часу ў былым палацы дзейнічала Грозаўская сярэдняя школа. Разбураць яго пачалі пасля таго, як для мясцовай школы быў узведзены новы вучэбны корпус, а палац застаўся без догляду.

 

Ігар Ціткоўскі
kurjer.info 

Случчина в рисунках Наполеона Орды

Наполеон Орда (1807–1883) был художником-путешественником. Во время странствий делал рисунки архитектурных пейзажей. Ценность этих рисунков сейчас неоспорима. Без них не обходится ни одно современное основательное исследование по истории белорусской, да и не только, архитектуры.

Исследуя творческое наследие художника, можно с уверенностью сказать, что количество оставленных им изображений бессчётное. Причём определение «бессчётное» может восприниматься как в переносном, так и в прямом смысле. В первом случае будем поражены объёмом работы. Внимание художника привлекали восхитительные памятники архитектуры, пейзажи древних поселений, усадьбы и места жизни знаменитых людей, которые он зарисовывал карандашом, сангиной, акварелью или гуашью на бумаге.

В Вильнюсе и Варшаве многие из этих рисунков художниками-графиками были переведены в литографии и растиражированы, поэтому стали широко известны. Свои работы художник организовал по коллекциям, разложил по отдельным папкам. Рисунки хранятся в музеях и архивах разных стран. Они пересчитаны и изучены, привлекают внимание исследователей истории архитектуры. Однако вероятно, что какие-то из них могли быть подарены друзьям и знакомым, оказаться в частных коллекциях и альбомах, поэтому до сих пор могут быть не учтены в его творческом наследии.

В Слуцке художник был в 1864 году. Исходя из подписей на рисунках, их на сегодня известно четыре. Из них более знаменито изображение с видом на Свято-Троицкий монастырь, который хранится в Национальном музее Польши в Кракове. Надпись на нем указывает даты 1864–1876 годы. Скорее всего, что в 1864 году была сделана путевая зарисовка с натуры, к которой художник обратился позже и доработал, либо на её основе была сделана новая. Древнего Троицкого монастыря сейчас нет, поэтому этот рисунок является не только произведением искусства, но и очень ценным историческим документом.

Другой рисунок изображает городской пейзаж – левую сторону улицы Широкой с каменными кальвинским сбором и гимназией, за ними деревянный корпус конвикта и другие здания. С левого края ещё нет деревянного дома. Он появится позже и на фотографиях, что делались примерно с того же места в начале XX века, будет закрывать значительную часть храма. На рисунке мы видим его полностью. На фасаде здания гимназии над главным входом заметим балкон, на который имелся выход из актового зала. Теперь его нет. Как свидетельствуют фотографии, балкона не было уже в начале XX века.

К сожалению, кроме фрагментов двух домов, без внимания художника осталась правая сторона улицы. А там, среди частной застройки, возвышались венцы Юрьевской церкви и колокольни. Изображений или снимков этого храма пока что не найдено. По той же стороне улицы, ближе к мосту должен был стоять деревянный дом, в котором до конца XVIII века находился городской магистрат. Интересно было бы посмотреть и на площадь напротив гимназии. Где-то там в начале XX века находился Слуцкий дом Эдварда Войниловича, в котором осенью 1920 года состоялся съезд, объявивший Слуцкое вооружённое восстание. После установления Советской власти дома Войниловича не стало.

Запечатлённая художником родовая усадьба Войниловича в Савичах (ныне деревня в Копыльском районе) тоже не сохранилась. На рисунке Орды показан возведённый в стиле классицизма двухэтажный каменный корпус. Середина его главного фасада выделяется ризалитом, фронтоном, аркадами и четырьмя пилястрами. Усадьба Войниловича подверглась разграблению сразу с установлением Советской власти. Сегодня от бывшего имения остались лишь руины хозяйственной постройки и фрагмент бывшего сада. Копыльский краеведческий музей разработал серию экскурсионных маршрутов по исторической Копыльщине. Один из них предлагает путешествие по местам, связанным с родом Войниловичей, в том числе и в Савичи. Хочется надеяться, что внимание, которое сегодня привлекает персона нашего знаменитого земляка, станет причиной, чтобы остатки бывшей усадьбы, что остались, были не только законсервированы, но и восстановлены.

Ещё от одного из объектов внимания Орды – усадьбы Мержаевских в Грозове – остались руины. На рисунке видим величественный дворец с мощным четырёхколонным портиком на фасаде. Эта колоннада впечатляет и сегодня. Однако в целом объект напоминает послевоенные разрушения, хотя появились руины в результате деятельности местных «мирных жителей». До относительно недавнего времени в бывшем дворце действовала Грозовская средняя школа. Разрушать его начали после того, как для местной школы был возведён новый учебный корпус, и дворец остался без ухода.

 

Игорь ТИТКОВСКИЙ

Перевод
Владимир ХВОРОВ 

Из Википедии, свободной энциклопедии, которую может редактировать каждый

Наполеон Матеуш Тадеуш Орда (польск. Napoleon Mateusz Tadeusz Orda) – белорусский и польский литератор и композитор, музыкант, художник, скульптор, педагог.

Родился в родовом поместье Вороцевичи Пинского уезда Минской губернии (ныне – деревня в Ивановском районе Брестской области). Окончил школу в Свислочи. В 1823 году поступил в Виленский университет, где изучал математику. Был арестован за участие в деятельности нелегального студенческого общества «Зоряне». За участие в восстании 1831 года награждён крестом ордена «Virtuti Militari». После подавления восстания в 1833 году обосновался в Париже. Подружился с Адамом Мицкевичем, Фредериком Шопеном. Брал уроки композиции и игры на фортепиано у него и Ференца Листа. С 1833 года брал уроки рисования в студии Ф. Жерара. В путешествиях по Франции, Австрии, Шотландии, Бельгии, Голландии, Испании, Португалии, Северной Африке рисовал пейзажи, главным образом городские виды.

С 1847 г. директор Итальянской оперы в Париже до её закрытия во время революции (1848). Принимал активное участие в деятельности польской так называемой Великой эмиграции. После того, как Александр II в 1856 г. объявил об амнистии для участников восстания, вернулся на родину. С 1856 жил в Пинске, затем в 1862 г. переехал на Волынь, был домашним учителем в доме генерала Адама Жевуского.

Начиная с 1872 г. в ежегодных летних путешествиях систематично запечатлевал достопримечательные места Волыни, в 1875–1877 гг. – Белоруссии, Литвы, Жмуди, Лифляндии, в 1878–1879 гг. Галиции и Восточной Пруссии, в 1880 г. – Царство Польское.

Умер Наполеон Орда в Варшаве. Согласно завещанию его похоронили в Янове (теперь Иваново Брестской области) в фамильном склепе.

Автор полонезов, мазурок, вальсов, ноктюрнов. Составил «Grammaire analitique et pratique de la langue polonaise a l"usage des Français» («Грамматики польского языка для французов», Париж, 1856; Берлин, 1858, в передел. виде – Варшава, 1874), издал «Album dziel kompozytoròw polskich» (1838), «Gramatyka muzyki» («Грамматика музыки», Варшава, 1873) и альбом видов губерний Гродненской, Виленской, Минской, Ковенской, Волынской, Подольской и Киевской, материал для которого собрал во время своих путешествий.

На каждом рисунке Орды есть небольшая деталь – непринуждённо, словно ненароком, изображены люди.

Творческим и жизненным кредо художника были слова: «Кто хоть горстью землю носит, тот сможет насыпать гору». Имя художника и его творчество хорошо известны в Беларуси и Польше. Издавались отдельные альбомы его рисунков, каталоги произведений.

Его рисунки были использованы во время подготовки проектов реставрационных работ следующих объектов: Андреевская церковь в Киеве, костёл Иоанна Предтечи в Белой Церкви, крепость в Каменце-Подольском, Подгорецкий замок, Дубенский замок, Острожский замок, Летичевский замок.

Среди белорусских работ Орды: «Воложинский дворец», «Геранёнский замок», «Дятловская усадьба», «Закозельская усадьба», «Логойский парк», «Ружанский дворец», «Скоковский дворец», «Минск. Соборная площадь», «Свислочь», «Гродно», «Освея», «Кревский замок», «Новогрудок» (1850–1870-е годы). По его рисункам и акварелям в 1873–1883 годах созданы (художник А. Мисурович) и изданы в Варшаве литографии (260 графических листов в 8 сериях).

Именем Наполеона Орды названы улицы в Минске, Бресте и Гродно, работа художника (изображение Несвижского замка Радзивиллов) запечатлена на второй по номиналу белорусской банкноте (100 000 рублей).

В городе Иваново (Брестская область) установлен памятник Орде (скульптор И.В. Голубев, архитектор В.И. Косяк).

В феврале 2007 года были выпущены памятные серебряные (20 рублей, 5 тысяч штук) и медно-никелевые (1 рубль, 7 тысяч штук) монеты в честь 200-летия со дня рождения художника и композитора.


 Назад
Комментариев: 0

Оставьте комментарий :

Имя (требуется)
E-mail (не публикуется) (требуется)
Защитный код:

 
Посещений: 4591. Последнее 2022-08-13 12:58:00
©Наследие слуцкого края
2012 все права защищены

При использовании материалов сайта ссылка на
«Наследие слуцкого края» и авторов обязательна
Слуцкий район, д. Весея, ул. Центральная, 9А
тел./факс (01795) 2-36-20
boikoauto@tut.by